Chủ đề tạp chí Kinh tế và Phát triển năm 2016

Tháng 1: 
Phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam 5 năm 2016-2020 

Tháng 2
Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) và những vấn đề liên quan đến Việt Nam 

Tháng 3: 
Các vấn đề xã hội trong bối cảnh hội nhập quốc tế 

Tháng 4: 
Nâng cao năng lực cạnh tranh của các loại hình doanh nghiệp 

Tháng 5:
Quản lý thu chi ngân sách nhà nước 

Tháng 6: 
Kinh tế xanh và phát triển bền vững 

Tháng 7
Đầu tư công, nợ công và an ninh tài chính 

Tháng 8
Cải cách hành chính 

Tháng 9: 
Cơ cấu và chất lượng nguồn nhân lực trong bối cảnh hội nhập quốc tế 

Tháng 10: 
Nông nghiệp, nông thôn và nông dân trong bối cảnh hội nhập quốc tế 

Tháng 11
Số đặc biệt kỷ niệm 60 năm thành lập trường Đại học Kinh tế quốc dân 

Tháng 12: 
Kinh tế Việt Nam năm 2016 và triển vọng 2017